"Tớ là Hậu Chè Muối "
values

Hiểu về bản thân

Chúng ta sinh ra trong tự nhiên, chết đi trong tự nhiên, cứ sống thuận tự nhiên thì bản tánh không loạn, đó là đạo của trời đất, nhưng lối…